TRIPS® - Интегрирана електронна система за разплащане в обществения транспорт

Печат

 

Системата TRIPS® (Integrated Public Transport Identification and Payment System), разработена от фирма КРУС Електроник ООД, е предназначена за автоматизиране на процесите по издаване, регистрация и разпространение на билети и карти за разплащане, увеличаване на събираемостта на таксите за пътуване, улесняване на контрола по събираемостта, генериране на обективна информация за пътнико-потоците и натоварването на превозните средства в обществения селищен и между-селищен транспорт. Системата предлага съвременно и достъпно решение на много от проблемите, натрупвани с години в обществения транспорт, като улеснява както пътниците, така и дейностите на служителите от фирмата, обслужващата обществения транспорт. Натрупаната в резултат на работата на TRIPS системата информация позволява многофакторен анализ на работата на отделните звена в системата на обществения транспорт и оптимизацията им.

Системата TRIPS може да се използва еднакво ефективно и за вътрешен и за междуселищен транспорт, като при едновременното й използване се минимизират разходите по внедряването и експлоатацията й:

1. Не зависи от вида на превозните средства – автобуси, минибуси („маршрутки“), тролейбуси, трамваи, метро и ЖП транспорт. Електронните устройства за издаване на билети и карти имат своите модификации с цел безпроблемно вграждане в различни превозни средства, спирки, автогари, ЖП гари и транспортни центрове.

2. Средствата за разплащане са универсални: хартиените билети за еднократна употреба се издават на спирките или вътре в превозните средства от принтер и лесно могат да се преформатират в зависимост от вида и спецификите на обществения транспорт; Електронните Т-карти са лични и могат да се използват за заплащане и/или абонамент за всички видове обществен транспорт. По тези причини разходите за внедряване и поддръжка на средствата за плащане са много намален: пътниците използват едни и същи карти за различните видове транспорт, разходите за печатане на билети са минимални. Важен фактор е и удобството на пътниците да използват една и съща еднотипна система за плащане в обществения транспорт.

3. Обучението на служителите за работа със системата е облекчено и еднотипно. Контролът на пътниците е засилен и автоматизиран, а събиремостта на средствата за превоз доближава възможния максимум.

4. Интегрираната система TRIPS ще минимизира в голяма степен разходите по поддръжка, техническо обслужване и сервиз, като квалифицираният персонал, извършващ тази дейност може да бъде лесно обучен и пренасочван за работа според необходимостта в различните видове обществен транспорт. Техническите центрове за сервиз и обслужване са общи за населеното място.

5. Интегрираната система TRIPS позволява транспортната схема на общината да е единна, синхронизирани са връзките между различните видове обществен транспорт и се изгражда обща база данни, която в пълна степен отразява картината на транспортните потоци, а детайлния анализ и справки от системата TRIPS диктува необходимите действия за разрешаване на възникващите конфликтни ситуации.

Прочети още...